FORMULARZ AKREDYTACYJNY

Media zainteresowane uzyskaniem akredytacji na Asymmetry Festival prosimy o wypełnienie formularza akredytacyjnego poniżej do 31.03.2013 roku. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: aleksandra.gula@firlej.wroc.pl, koniecznie z tytułem „AKREDYTACJA – ASYMMETRY”.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi mediami.

DANE PERSONALNE:
  1. (wymagany prawidłowy e-mail)
  2. Rodzaj wykonywanej pracy

DANE REDAKCJI:
  1. (wymagany prawidłowy e-mail)
OPIS ŚWIADCZEŃ NA RZECZ FESTIWALU:
  1. Wysłanie formularza akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) dla potrzeb procedury akredytacyjnej piątej edycji festiwalu Asymmetry organizowanego przez Klub Firlej we Wrocławiu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania akredytacji.
 

cforms contact form by delicious:days

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

1. Akredytacje mogą być przyznane jedynie tym mediom, które wypełnią wniosek akredytacyjny wraz z opisem świadczeń na rzecz Festiwalu i prześlą go na podany we wniosku adres mailowy do 31 marca 2013.

2. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia akredytacyjne.

4. O przyznaniu akredytacji Organizator poinformuje drogą mailową, najpóźniej do 15.04.2013 roku.

5. Liczba akredytacji jest limitowana.

6. Akredytacje uprawniają do bezpłatnego wejścia do miejsc, w których odbywa się Festiwal.

7. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu Festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu występów.

8. Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dwóm przedstawicielom reprezentującym dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy. Wyjątkami są Główni Patroni Medialni imprezy.

9. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji oraz nie wywiązania się ze wszystkich deklarowanych świadczeń Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.

10. Wnioski nadesłane po terminie, niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.